Skip to Content Contact Us
Newimg
לכתבות נוספות בנושא

תקנון תחרות ״שבוע קבלת האחר״  

1. מבוא

1.1 

בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה, תתקיים בין התאריכים 10-13/6 באינטרקום של חברת וולט אנטרפרייזס ישראל בע״מ תחרות צילום/סלוגן לוולטרים. במסגרתה המשתתפים יתבקשו לשתף בפלטפורמה אחת מבין החלופות : תמונה של כלי רכב ממותג לקראת מצעד הגאווה או סלוגן שכתבו לרגל שבוע קבלת האחר. בהתאם לתנאי הפעילות, כל משתתף בתחרות יהיה רשאי לעיין בתקנון באתר הוולטרים באינטרנט בכל רגע נתון

1.2 

בפרשנותו של תקנון זה והכללים שיחולו על התקנון והמשתתפים, הרי שבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות במודעות ו/או בתקשורים ו/או באתר עורכת התחרות או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין

1.3 

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות אך הוא מכוון לשני המינים גם יחד

1.4 

השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון זה

2. הגדרות

לצורכי התחרות ותקנון זה, למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם נאמר אחרת במפורש

עורכת התחרות/חברת וולט- וולט אנטרפרייזס ישראל

תחרות– תחרות הנערכת על ידי עורכת התחרות, במסגרתה מתבקשים הוולטרים להעלות ללינק המצורף את אחת משתי החלופות שהוצגו לעיל

משתתף בתחרות- וולטר שהעלה ללינק תמונה כנדרש ו/או סלוגן ייחודי לשבוע קבלת האחר

הזוכה – משתתף אשר תמונתו/הסלוגן נבחר כזוכה עפ”י תקנון זה ועפ”י ועדת השיפוט

שובר הפרס- הודעה רשמית מטעם חברת וולט המיידעת את המשתתף בתחרות על דבר זכייתו ואת פרטיה

הודעת זכייה – תיעשה בהודעה פרטית באינטרקום

זכאים לפרס – מי שקיבלו הודעת זכייה מאת ועדת השיפוט ויעבירו את פרטיהם על מנת שיצרו איתם קשר להמשך טיפול

ועדת השיפוט – ועדה אשר תורכב מצוות של שופטים שיורכב מעובדי צוות האופרציה של חברת וולט או מי מטעמם 

פרסום הזוכים – שמות הזוכים יפורסמו במספר ערוצים כפי שתחליט עורכת התחרות, בהתאם לשיקול דעתה

התמונות/הצילומים/התצלומים/הפתגמים/הסלוגנים/המשפטים – תמונות או סרטונים או משפטים שצולמו על ידי המשתתפים בתחרות או שנכתבו על ידי המשתתפים

 הפרס – 50 קרדיטים להזמנת משלוח עתידי באפליקציה של הזוכה המשתתף כמפורט לעיל

3. נושא התחרות

נושא התחרות הוא שיתוף בתמונה שהיא רגע משפחתי מיוחד במהלך הטיול

4. תקופת התחרות

את הצילומים/סלוגנים ניתן להעלות ללינק החל מרגע פרסום התקשור ועד ליום 13.6.21 בשעה 23:59. צילומים/סלוגנים שיועלו לאחר המועד האמור לא ישתתפו בתחרות. עורכת התחרות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה

5. הזכאים להשתתף בתחרות

5.1

התחרות פתוחה לוולטרים פעילים בלבד

5.2

ההשתתפות, הזכיה בפרסים וקבלתם הינה בכפוף לעמידה ביתר הוראות תקנון זה. משתתף אשר לא מילא אחר כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות וממילא לא יהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו במסגרתה

5.3

כל משתתף רשאי לשתף/להעלות עד תוכן אחד במסגרת התחרות כולה.

6. כללי השתתפות

6.1

הצילומים המוגשים לתחרות חייבים להיות מקוריים, חדשניים וזכויות היוצרים בהן, ובכלל זה, זכויות ההעתקה, הזכויות המוסריות, זכויות השימוש בהן, לרבות הזכות לעשות שימוש בצילומים הכוללים תמונות אנשים או אלמנטים אחרים המהווים מושא לזכויות, במסגרת תחרות זו, על תנאיה כמפורט בתקנון זה, הינן בבעלות משתף הצילומים

6.2

יובהר, כי המשתתף בתחרות מביע הסכמתו כי וולט תהיה זכאית להשתמש בתצלומ/ים לצרכיה על פי שיקול דעתה בכל מדיה שתבחר עורכת התחרות, לרבות מדיה דיגיטלית, ללא הגבלת זמן וללא תמורה שהיא. מובהר בזאת שיצוין שמו של המשתתף בתחרות בעת שימוש בתצלום

6.3

המשתתפים בתחרות לא יקבלו כל תשלום עבור השתתפותם בתחרות, כמו גם בגין כל שימוש שתעשה עורכת התחרות בצילומים ששותפו על ידם, בהתאם להוראות התקנון. בעצם שיתוף הצילומים בתחרות, מביעים המשתתפים את הסכמתם המפורשת לאמור בסעיף זה, ולהוראות התקנון, ויש בהשתתפות כדי להוות מתן אישור לוולט, כמפורט בתקנון זה

7. בחירת הצילומים הזוכים

7.1

עורכת התחרות תעביר לוועדת השיפוט את כל התמונות של משתתפי התחרות, אשר עמדו בכל התנאים המפורטים בתקנון זה

7.2

הוועדה תבצע את השיפוט בהתאם לשיקול דעתה. הוועדה תבחר 40 זוכים (20 בכל אחת מהחלופות), על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא אינה מחויבת לנמק את החלטתה

7.3

שמות הזוכים יפורסמו בפרטי לא יאוחר מיום 14.6.21 באינטרקום של חברת וולט או בכל מקום אחר אשר תבחר עורכת התחרות

7.4

וולט ו/או ועדת השיפוט אינם מחויבים להסביר את הטעמים לכך שצילומים/סלוגנים של משתתף מסוים נפסלו ו/או לא זכו, וכל החלטה כאמור, תהא לפי שיקול דעתם המקצועי של חברי ועדת השיפוט, ומבלי שלמי ממשתתפי התחרות, תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין

7.5

החלטת ועדת השיפוט הינה סופית, כפופה לשיקול הדעת הבלעדי של הוועדה ובלתי ניתנת לערעור

8. הפרסים ואופן קבלתם

8.1

הפרס – 50 קרדיטים לאפליקציית וולט של המשתתף הזוכה לשימוש עתידי במשלוח

8.2 

הודעה על זכייה תיעשה בהודעה פרטית לזוכה או בכל דרך שעורכת התחרות תראה לנכון

8.3

הזוכה יהיה זכאי לקבל את הפרס לאחר שיעביר מספר טלפון בו יוכלו ליצור איתו קשר להמשך טיפול

8.4

מועד קבלת הפרס ייקבע על ידי עורכת התחרות

8.5

מובהר בזאת כי הפרס בשלמותו ו/או בחלקו אינו ניתן להמחאה ו/או העברה כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום ואינו ניתן להחלפה כך שזוכה אינו יכול להמיר את הפרס בכל דרך שהיא

9. זכויות יוצרים

9.1

כל משתתף בתחרות מצהיר כי אין ולא תהיינה לו או למי מטעמו, כל תביעה, דרישה או טענה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות, תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים, זכויות קניין או זכויות מוסריות, לרבות כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, בקשר עם הצילומים/סלוגנים שהוגשו/שותפו/הועלו על ידו במסגרת התחרות

9.2

וולט ו/או ועדת השיפוט ו/או מי מטעמם לא יהא אחראי, במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת זכויות של צדדים שלישיים לרבות דיני זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים, הנגרם בקשר עם הצילומים שהוגשו לתחרות. ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי וולט בקשר לצילום כלשהו, יהא המשתתף בתחרות אחראי לבדו, במישרין ו/או בעקיפין, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לוולט כתוצאה מטענה ו/או תביעה כלשהי כאמור, לרבות, בגין הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת דיני קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בפרטיות המצולמים ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים. המשתתף בתחרות יהא אחראי לשפות ולפצות את וולט, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין הוצאות שיגרמו לה במסגרת הליכים משפטיים כאמור, ובגין הנזקים שיגרמו לה כתוצאה מהליכים אלו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר עורך דין

10. אחריות המשתתף

10.1

כל המשתתף בתחרות, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד, וולט ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמם פעולה בקשר עם התחרות, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לעדכון תנאי התחרות, לאופן קביעת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות

10.2

רשות הטבע והגנים לא תישא בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.

11. שונות

11.1

חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח/לשתף/להעלות במסגרת התחרות כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות

11.2

נכתב כבר למעלה כי עורכת התחרות אינה מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת, רשת האינטרנט, רשת המחשבים, ציוד, רשת החשמל ומערכות השונות באמצעותן מתנהלת התחרות. עורכת התחרות לא תישא באחריות בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו”ב אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות ו/או בתחרות, לרבות, אך לא רק, אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות בתחרות, שיבוש פרטי המשתתף וכיו”ב.

11.3

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות לפני המועד הנקוב, בין היתר, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה

11.4

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון תחרות זה

11.5

עורכת התחרות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס דומה או שווה ערך ו/או לבטל את התחרות בכל עת והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. לא ניתן להחזיר או להחליף פרסים שנתנו לזוכה

11.6

המשתתף מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי עורכת התחרות ו/או למי מטעמה בקשר לתחרות ו/או הליך התחרות

11.7

למען הסר ספק תקנון התחרות הינו לצורכי משחק בלבד והתחרות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של גורל.

כתבות נוספות שכדאי שתקרא

לכל הכתבות
Back top top